Academische programma’s gericht op visie & leiderschap

In deze huidige tijd van snelle en ingrijpende veranderingen is een duidelijke visie op de toekomst meer dan nodig. Evenals de rol van de eigen organisatie en het eigen leiderschap hierin. Modern leiderschap vraagt erom buiten de grenzen en beperkingen van het eigen vakgebied, de eigen cultuur en organisatie te kijken en de eigen werkelijkheid te durven onderzoeken. Comenius wil een ‘school’ zijn in de klassieke betekenis van het woord: een ‘vrijplaats’ voor reflectie, verdieping en inspiratie.

In de Comenius Leergangen staat de kwaliteit van leiderschap centraal. Anders dan de business schools, is Comenius geënt op de principes van de klassieke, vakoverstijgende universiteit. Comenius beschouwt deze universitaire traditie als een bron van inspiratie en vernieuwing. Als stimulans voor een heroriëntatie op fundamentele vragen die grensverleggende inzichten opleveren en een leercontext, waarbinnen ook het leren van elkaar belangrijk is.